Avtal för användning av webbkursportal

Denna webbkursportal läggs ner 2022-12-30.

Avsikt

Syftet med avtalet är att beskriva vad du som kund kan förvänta dig av leverantören och vilket ansvar du själv som kund har. 

Avtalet gäller tillsvidare. Leverantören får när som helst genomföra ändringar av Avtalet, dessa ska dock meddelas via e-post till Kunden minst 30 kalenderdagar före de träder i kraft om de innebär en försämring för Kunden.

Svensk lag tillämpas och tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal, ska avgöras av svensk domstol.

Historik
Följande har förändrats i den här versionen jämfört med föregående version daterad 2021-06-27:
 • Referensens till tidigare prisplan Standard tagits bort
 • Infört förtydligande om att kursledare som har prisplan Bas, ska ha försäljning av sitt material.
 • Kortat ned utbetalningsdag från senast 10 kalenderdagar till senast 5 arbetsdagar följande månad.

Kundens ansvar och befogenheter

Kunden har:

 • Rätt att skapa och publicera sina webbaserade utbildningar och föreläsningar med tillhörande material på webbkursportalen inom de flesta områden som inte strider mot lagen eller är av politiskt, andligt, medialt, spiritistiskt, religiöst eller pornografisk karaktär. 
 • Fullständig äganderätt till sitt material och eget ansvar för dess innehåll.
 • Rätt att när som helst säga upp avtalet. Intäkter och kostnader regleras i slutet av innevarande månad.
 • Rätt att endast ha gratiskurser och gratisföreläsningar med prisplan Premium.
 • Rätt att efter skriftligt samtycke från Leverantören överlåta Avtalet. Vid ett överlåtande, svarar den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen, och den tillträdande Kunden ansvarar för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen.

Kunden ansvarar själv för att:

 • Inom 6 månaders från anslutningsdagen publicera minst en kurs eller föreläsning med ett realistiskt försäljningspris på webbkursportalen om Kunden har prisplan Bas.
 • Marknadsföra sina kurser och föreläsningar.
 • I det fall Kunden har prisplan Bas, ha en försäljning av sitt material. 
 • Redovisa och deklarera sina inkomster.
 • Sina inloggningsuppgifter inte används av obehöriga. Om kunden glömt sitt lösenord eller misstänker att någon annan använder det ska kunden omedelbart byta lösenord för inloggning.
 • Lämnade uppgifter till Leverantören är korrekta och skyndsamt meddela eventuella ändringar av namn, fakturaadress, e-postadress och bankgiro eller bankkonto till Leverantören.
 • Om kunden har köpt tilläggstjänster eller har ett eget avtal att betala med faktura i stället för kort ska kunden betala Leverantörens faktura inom 15 kalenderdagar från fakturadatum.
 • Inte använda webbkursportalen på ett sätt som bryter mot gällande lagar eller strider mot vad som anses vara god etik. Leverantören förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är god etik.
 • Stänga publicerade kurser, föreläsningar och lektioner om kunden väljer att säga upp avtalet senast den sista dagen i innevarande kalendermånad.
 • Radera sitt material från webbkursportalen senast 5 arbetsdagar efter nedstängning.

Påföljder vid Kundens avtalsbrott

Om Kunden bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och efter begäran av Leverantören inte vidtar rättelse inom 5 arbetsdagar har Leverantören rätt stänga samtligt publicerat material tills dess rättelse vidtagits och samtidigt vidta rättsliga åtgärder.

Om Kunden bryter mot avtalet är Kunden skyldig att utge ersättning för samtliga förluster som kan komma att drabba Leverantören som en följd därav, samt att vid behov medverka till Leverantörens försök att begränsa skadeverkningarna.

Leverantörens ansvar, befogenheter och  begränsningar

Leverantörens ansvarar för att:

 • Att tillhandahålla en webbkursportal som Kunden kan nyttja för att publicera sina utbildningar och föreläsningar på.
 • Betala ut kursintäkterna enligt vald prisplan till Kunden snarast efter månadsskifte och senast den 5:e vardagen i månaden.
 • Leverantören använder sig av en så kallad självfaktura där det framgår vilka kursintäkter som Kunden haft under föregående kalendermånad och som Kunden sedan använder i sin redovisning. 
 • Tillhandahålla support inom 2 arbetsdagar från mottagande av ifyllt supportformulär i webbkursplattformen.  
 • Att anmäla eventuella fel på webbkursportalen till Applikationsägaren och informera Kunden så snart Applikationsägaren återkommit med svar.
 • Ställa ut en faktura med 15 kalenderdagars betalningsvillkor i de fall kunden har köpt tilläggstjänster eller har ett eget avtal att betala med faktura i stället för kort.
 • Att följa dataskyddsförordningen, GDPR. 
 • Säkerställa att webbkursportalen inte innehåller politiskt, andligt, spiritistiskt, religiöst och pornografiskt material.

Leverantören har rätt att:

 • Omedelbart stänga publicerade kurser och föreläsningar som inte har den kvalitet som förväntas exempelvis störande bakgrundsljud, långa perioder av tystnad mm, innehåller politisk, andlig, spiritistisk, religiös och pornografisk material.
 • Be Kund som inte har prisplan Premium och som endast publicerat gratiskurser gratisföreläsningar att endera ändra prisplan till Premium eller publicera material till ett realistiskt försäljningspris. Om kunden inte byter prisplan eller anger ett realistiskt pris för minst en kurs inom 5 arbetsdagar har Leverantören rätt att stänga Kundens publicerade material. 
 • Stänga Kundens publicerade material första kalenderdagen månaden efter Kundens uppsägning av Avtalet och radera det efter ytterligare 5 arbetsdagar.
 • Vid behov justera funktionalitet och generellt innehåll i webbutbildningsplattformen utan att i förväg avisera det.
 • Tillfälligt stänga webbutbildningsplattformen för genomförande av oplanerat underhåll.
 • Höja priset för befintliga kunder om den amerikanska dollarn ökar med mer än 30% i förhållande till den svenska kronan. Detta är på grund av att Applikationsägaren har en prissättning i amerikanska dollar.
 • Höja priset för befintliga Kunder om kostnaderna förändras. Detta ska dock aviseras minst 3 kalendermånader före det träder i kraft.
 • Ändra prisplaner för nya kunder. 
 • Byta namn på tjänsten och domän. Detta ska dock meddelas Kund minst 30 kalenderdagar före namnbyte.
 • Överlåta Avtalet utan Kundens samtycke, såvida det inte finns särskilda skäl att anta att det övertagande bolaget inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

Leverantören ansvar inte för:

 • Kundens eller kursdeltagares användning av webbkursportalen. 
 • För indirekta förluster, såsom utebliven vinst, förlust av data, produktions eller omsättningsbortfall eller annan förlust. 
 • Påföljd för omständigheter som förorsakats av händelser utanför Leverantörens kontroll över, som till exempel nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, arbetsmarknadskonflikt som strejk eller blockad, naturkatastrofer som till exempel brand, översvämning, pandemi mm, intrång på Applikationsägarens servrar och datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information samt avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet.

Påföljder vid Leverantörens avtalsbrott

Om Leverantören bryter mot avtalet har Kunden rätt att omedelbart stänga sitt material och begära utbetalning av inbetalda kursavgifter samt bli avgiftsbefriad för innevarande månad. Leverantören är inte skadeståndsskyldig vid avtalsbrott.

Leverantörens immaterialrätt

Leverantören har inte överlåtit någon immateriell rättighet av Leverantörens eget material till Kunden, utan endast upplåtit nyttjanderätt till webbutbildningsplattformen.

2022-06-18